Vítejte na našich stránkách

Na úvod něco z historie sboru.

Historie Sboru dobrovolných hasičů ve Fryšavě se začala psát na jaře roku 1909. Dne 14. března toho roku schválil fryšavský obecní výbor ve své schůzi stanovy, které mu předložil přípravný výbor nového spolku. Hlavní postavou přípravného výboru a inspirátorem založení sboru byl učitel fryšavské školy František Ehrenberber a jeho dalšími členy byli domkář Josef Kozel, řezník Alois Prokop a zámečník Josef Mička. Stanovy byly předloženy ke schválení C. k. moravskému místodržitelství v Brně, které už 28. března 1909 činnost sboru úředně povolilo. Zakladatelé začali hned od března s organizováním a vybavováním sboru a s výcvikem mužstva. Koncem dubna byl zvolen první výbor. Starostou se stal řídící učitel Václav Jokl, který byl velkým příznivcem hasičstva, jednatelem učitel František Ehrenberger a náčelníkem (velitelem) Jan Popelka. Značné nároky na finance kladlo vybavení sboru veškerou nutnou výzbrojí a výstrojí od hadic a sekyrek až po uniformy. Obec Fryšava zakoupila v červnu 1909 pro sbor novou ruční vozovou stříkačku od firmy R. A. Smekal Praha-Smíchov a vypůjčila si na to v té době značnou částku 2 000 K. V roce 1917 získali hasiči od obce také kůlnu na návsi, kam bylo možno umístit kromě stříkačky i část výzbroje a výstroje. Na začátku 20. let se stříkačka a další vybavení přestěhovalo do obecního domu čp. 140 na návsi a odtud po druhé světové válce do účelové budovy hasičské zbrojnice přistavěné k budově staré fary čp. 72. Od roku 1928 měl sbor k dispozici sušárnu na hadice, kterou postavil tesařský mistr Tomáš Smetana za pomoci hasičů na návsi vedle obecního domu. Ruční vozová stříkačka postupně zastarávala a sbor od 30. let usiloval o zakoupení moderní motorové stříkačky. O finance na ni žádali hasiči obecní zastupitelstvo neúspěšně v letech 1934 a 1937. Získali ji až v roce 1946 a o 10 let později si pořídili novou. V roce 1949 bylo pro potřeby sboru zakoupeno osobní auto, od roku 1966 se více než 30 let používal nákladní automobil Tatra 805.

Za dobu svého trvání zasahoval sbor u celé řady požárů, nejen na Fryšavě, ale také v okolních vesnicích, hlavně na Kadově, Rokytně a Třech Studních. Rovnocennou složkou práce sboru byla i činnost kulturní. Už od svého založení pořádal vždy začátkem ledna hasičský ples, uspořádal nepřeberné množství tanečních zábav, výletů a přednášek. Ve 30., 40. a 50. letech 20. století členové sboru nacvičili a sehráli množství ochotnických divadelních představení. V období po druhé světové válce byl velkou osobností sboru jeho velitel bratr Josef Musil, který v letech 1948–1966 zastával i funkci okrskového velitele a byl také členem OV ČSPO Žďár nad Sázavou. Velká pozornost, která byla v té době věnována mládeži, vyústila v roce 1983 v založení družstva mladých požárníků. Vedli jej bratři Jiří Kubica, Josef Kirchner a Vojtěch Smolka. Úspěchem bylo také založení družstva žen v roce 1986. Mělo 10 členek a pravidelně se účastnilo okrskových soutěží.

Počet členů sboru se od založení pohyboval v rozmezí 20–30, od 70. let se postupně zvyšoval, v roce 1984 bylo např. 47 členů. V letošním roce má sbor 44 činných členů, z toho je 33 mužů a 11 žen. Od roku 1994 sbor užívá novou budovu hasičské zbrojnice. Pokud jde o vybavení technikou, disponuje cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 25 a motorovou stříkačkou PPS 12. Oba stroje sice patří mezi dříve vyrobené, ale díky obětavosti členů sboru se je daří udržovat v dobrém technickém stavu. Ve spolupráci s obecním úřadem se daří i doplňování další výzbroje výstroje (hadice, proudnice, žebříky, pracovní obleky, přilby atd.). Fryšavští hasiči se pravidelně účastní okrskové soutěže, mezi největší úspěchy z poslední doby patří 2. místo z okrskové soutěže v Novém Městě na Moravě v roce 1996. Na soutěži v Zubří v roce 2004 fryšavské družstvo předvedlo požární útok v nejlepším čase ze všech zúčastněných družstev. V roce 2002 byla rozhodnutím obecního zastupitelstva zřízena zásahová jednotka obce, která má 13 členů.

V roce 2009 si sbor připomněl 100. výročí svého založení. V rámci oslav byl připraven bohatý program zahrnující mj. výstavu historické a současné hasičské techniky, ukázky hasičského útoku, slaňování a vyprošťování osob atd. Slavnost ale narušil silný a vytrvalý déšť, venkovní program byl zrušen a účastníci se museli přesunout do kulturního domu. Mohli tak shlédnout alespoň krásné vystoupení žáků místní základní a mateřské školy, výstavku fotografií z historie sboru a pobavit se při odpolední zábavě, při níž hrála kapela Slavkověnka, a večer se skupinou Barelrock. I přes nepřízeň počasí se oslava významného výročí vydařila. V roce 2010 nechal sbor zhotovit pamětní desku k uctění památky svých zakladatelů – učitelů Václava Jokla a Františka Ehrenbergera. Deska umístěná na budově základní školy byla slavnostně odhalena v rámci setkání fryšavských rodáků dne 31. července 2010 za účasti hasičů z okolních sborů a oficiálních hostů.